வற்றாப்பளை அம்மன் கோவில் புகைப்படத் தொகுப்பு.....

     
 
Play video
 
 
     
 
 
ஆலயத்தில் நடைபெற்ற கச்சு நேரல் நிகழ்வு
 
     
 
   

Copyright © 2010 Vattrapalai Kovil. All Rights Reserved.